Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle glasbewassing- en/of schoonmaak- en regieovereenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten van bruikleen of levering van goederen tussen De Jong Schoonmaak en Beheer, hierna te noemen “DJSB” en opdrachtgever. 

1        Offerte

1.1       Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. 

2        Opdrachtbevestiging

2.1       Nadat door het schoonmaakbedrijf de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever, mag het schoonmaakbedrijf ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard. Doormiddel van het retourneren van de getekende offerte wordt de opdracht aangegaan.

2.2       Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen. 

3        Inhoud van de overeenkomst

3.1       Op de overeenkomst, die is vastgelegd in de opdrachtbevestiging, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden, het bij de overeenkomst behorende werkprogramma en de bepalingen van de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. 

4        Wijzigingen in de overeenkomst

4.1       Wijzigingen in de overeenkomst zoals neergelegd in de opdrachtbevestiging, zijn voor zover in de algemene leveringsvoorwaarden, artikel  9.1 niet anders is bepaald, slechts bindend, indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. 

5        Onder aanneming

5.1       Het schoonmaakbedrijf zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Indien zulks naar de mening van DJSB een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.  

6        Uitvoering van de werkzaamheden

6.1       De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd, wissels van vakantieaccommodaties tussen 10.00 en 15.00, bij het leeg raken van een accommodatie binnen 48 uur, mits in overleg met de verhuurder.

6.2       De opdrachtgevers betreffende verhuur van vakantieverblijven zijn  verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren per e mail van boekingen en informatie ten behoeve van de planning, boekingen dienen minimaal 48 uur van te voren per mail doorgegeven te worden, last minutes dienen altijd telefonisch en per mail doorgegeven worden. De Verhuurder voorziet DJSB tijdig van updates en of wijzigingen ten behoeven van reserveringen.  

6.3       De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met zaterdag op de normale dagelijkse arbeidstijden, te weten tussen 07:00 en 19.00 uur. Het door het schoonmaakbedrijf door te betalen loon bij het werken op een feestdag, wordt in rekening gebracht van de verhuurder. De overeenkomst betreffende scholen zijn aangegaan voor de periode van 42 weken per jaar. E.e.a. in verband met sluitingsdagen scholen. Op zondagen is het bedrijf gesloten en worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.

6.4       Indien tijdens de uitvoering van het werkprogramma blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan het schoonmaakbedrijf zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar haar inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

6.5       Indien het schoonmaakbedrijf tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

6.6       Het personeel van het schoonmaakbedrijf dient zich voor zover bekend en mogelijk te houden aan de regels die op het object van de opdrachtgever gelden.

6.7       Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van DJSB, tenzij door haar schuld veroorzaakt. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft DJSB enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever DJSB bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van de vertraging heeft ingelicht en deze zaak door DJSB schriftelijk is bevestigd. 

7        Contractnaleving / Reclame

7.1       De opdrachtgever heeft het recht te verlangen, dat het personeel van het schoonmaakbedrijf dat niet aan de door opdrachtgever in redelijkheid te stellen eisen voldoet, door het schoonmaakbedrijf wordt gecorrigeerd en desnoods vervangen, een en ander met inachtneming van de wettelijke regels.

7.2       De opdrachtgever dient in het geval van (on)zichtbare gebreken bij het schoonmaakbedrijf op straffe van verval van rechten onverwijld na vaststelling van dergelijke zichtbare en onzichtbare gebreken schriftelijk te reclameren.

7.3       Reclames geven geen recht om de betaling op te schorten. 

8        Hulpmiddelen en materialen

8.1       Alle kosten van de voor de uitvoering van de voor de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen.  Het schoonmaakbedrijf is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. Wij streven ten alle tijden aan om met biologisch verantwoorde middelen te werk te gaan.

8.2       In afwijking van het hierboven onder punt  8.1 bepaalde, zal de opdrachtgever voldoende afsluitbare werkkasten alsmede het voor de werkzaamheden benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen. De opdrachtgever geeft eveneens kosteloos gebruik van voorzieningen die aan het object aanwezig zijn ten behoeve van de glasbewassing. 

9        Prijs

9.1       De aanneemsom is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van het schoonmaakbedrijf prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

9.2       Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat het schoonmaakbedrijf op grond van het bepaalde van het Burgerlijk Wetboek, dan wel op grond van de voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf toepasselijke Cao-bepaling inzake werkgelegenheid bij contractwisseling, dan wel op grond van enige andere wettelijke bepaling en/of op grond van enige rechterlijke uitspraak personeel heeft overgenomen, zijn alle met dit personeel verband houdende loonkosten die de geoffreerde loonkosten overschrijden alsmede kosten van eventuele afvloeiingsregelingen van dit personeel, voor rekening van de opdrachtgever.

9.3       Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van het schoonmaakbedrijf, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswegen van een dwingend karakter, materialen, transportmiddelen, en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke toegestaan maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, vindt een wijziging van de contractprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld, overeenkomstig de rapportage, op verzoek van de werkgeversorganisatie O.S.B. (ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten), door een registeraccountant op te maken, hetwelk representatief is voor de bedrijfstak.

9.4       De wijzigingen in de aanneemsom zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt door middel van een prijswijzigingsbrief. 

10     Betaling

10.1    Facturering vindt plaats per maand. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

10.2    Indien betaling na deze termijn geschiedt zal er 10 procent administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.3    Het schoonmaakbedrijf is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

10.4    In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning na ingebrekestelling, komen de incassokosten, inclusief die van de advocaat of gemachtigde van het schoonmaakbedrijf, voor rekening van de opdrachtgever. 

11     Aansprakelijkheid

11.1    Het schoonmaakbedrijf heeft voor zich en zijn ondergeschikten een wettelijke aansprakelijkheid -verzekering gesloten voor schade aan derden en goederen van derden toegebracht tot een bedrag van maximaal € 1.500.000,00 per gebeurtenis, tenzij anders overeengekomen. 

12     Concurrentiebeding

12.1    Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de overeenkomst tussen het schoonmaakbedrijf en zijn personeel en gedurende een periode van zes maanden na afloop van die arbeidsovereenkomst, personeel van het schoonmaakbedrijf in dienst te nemen of op enigerlei wijze direct of indirect zonder toestemming van het schoonmaakbedrijf werkzaam te doen zijn in haar bedrijf of accommodatie, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,00 voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 

13     Duur van de overeenkomst

13.1    De overeenkomst gaat in op de datum van de opdrachtbevestiging en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen.  De overeenkomst kan door elk der partijen bij aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een factuurperiode, met dien verstand echter, dat de overeenkomst waarbij automaten, rolhanddoeken, containers, en/of andere sanitaire materialen in bruikleen worden gegeven, slechts opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van het overeengekomen contractjaar. De opzegging kan eerst rechtsgeldig geschieden op het moment waarop de opdrachtgever aan het schoonmaakbedrijf schriftelijk bekend maakt dat feitelijke gunning aan een derde heeft plaatsgevonden dan wel dat door opdrachtgever schriftelijk is medegedeeld dat aanbesteding niet meer zal plaatsvinden.

13.2    In het geval de opdrachtgever niet aan zijn betalingsvoorschriften voldoet of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft het schoonmaakbedrijf het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

13.3    Bij opzegging van contract dient de opdrachtgever eerst openstaande betalingen te vereffenen, waarna het schoonmaakbedrijf de sleutels aan de opdrachtgever overhandigd. Vervolgens wordt de overeenkomst officieel beëindigd.

13.4    Gehuurde of gebruik lenende materialen aan gasten, dienen na opzegging van de samenwerking ten aller tijde aan het schoonmaakbedrijf te worden geretourneerd zonder inmenging van derden.

14     Contractwisseling en werkgelegenheid

14.1    Het schoonmaakbedrijf zal zijn personeel belonen conform de geldende Cao-bepalingen. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W., etc. Het schoonmaakbedrijf vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

14.2    Het schoonmaakbedrijf verbindt zicht jegens de opdrachtgever te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Het schoonmaakbedrijf zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, als ook bij beëindiging ervan –voor zover hierbij sprake is van contractwisseling- in overleg treden met het andere in het geding zijnde schoonmaakbedrijf, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en om uitvoering te geven aan een mogelijk op een van beide schoonmaakbedrijven rustende verplichting tot overnamen van schoonmaakpersoneel.  

15     Overmacht

15.1    Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht, dat wil zeggen bijzondere weersomstandigheden, waardoor geen openbaar vervoer rijdt, bommeldingen, brand, oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand of werkstaking, niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste zestien weken waarin de overmacht duurt. Indien de overmacht langer voortduurt, kunnen het schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever voor de resterende overmachtsperiode een andere aanneemsom overeenkomen. 

16     Geschillen

16.1    Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit overeenkomsten, die met deze overeenkomst verband houden, worden ter berechting voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig als een van de partijen verklaart, dat zulks het geval is. De raad zal het geschil berechten conform het arbitragereglement voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten zoals vastgelegd door de Ondernemersorganisatie.

 

 

 

 
© 2018 - 2024 De Jong Schoonmaak & Beheer | sitemap | rss